Cardinal Theme

نشست تخصصی با رئیس و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

از چندی پیش جایگاه ایمنی در کارگاه های ساختمانی با توجه به تصویب قوانین الزام آور رو به پیشرفت و بهبود می باشد. از این رو دکتر علی احمدی، رئیس دپارتمان نفت و گاز با رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نشستی تخصصی در این خصوص برگزار کرد.

در مورخه 12/10/96 با حضور دکتر علی احمدی رئیس دپارتمان نفت و گاز، سرکار خانم منتظری فر عضو کارگروه ایمنی ساختمان دپارتمان نفت و گاز و مهندس محمد اصابتی نماینده تام الاختیار شرکت بهبود و توسعه خدمات کار جلسه ای در محل سازمان نظام مهندسی استان تهران منعقد گردید.

در این جلسه با توجه به ضرورت نگاه به ایمنی و با تکیه بر تجارب حاصله از حوادث گذشته و افزایش آمار 34 درصدی در حوادث ساختمانی که منجر به مرگ 800 کارگر درشش ماهه نخست سال 95شده بود، پیرامون جایگاه و ضرورت ایمنی صحبت به میان آمد.

در این جلسه از جمله راهکارهای کاهش حوادث به آموزش و تربیت مسئولین ایمنی ساختمان ها اشاره شد که از این حیث باتوجه به پشتوانه آموزشی و تخصصی دپارتمان نفت وگاز در حوزه ایمنی، بنا شد همکاری های تخصصی و مدونی جهت پر کردن خلأ آموزشی شکل بگیرد.